top of page

Algemene voorwaarden 

Verbintenis van inzet – Ik verbind mij ertoe het vertrouwen van mijn cliënten niet te beschamen. Ik zal hulp verlenen met respect voor de cliënt, zonder mijn eigenheid te verliezen. Ik zal overeenkomstig mijn gevoel en naar beste weten spreken en handelen. Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem. Wij zetten ons in om klanten te ondersteunen waar nodig en ze de juiste informatie te leveren.

Betaling – Betaling gebeurt direct na de bestelling op de website. Of wanneer het op basis is van offerte, bij ontvang van de factuur.
 

Bestelling annuleren – Wanneer u een bestelling annuleert of wijzigt, zoeken we samen met u naar een gepaste oplossing.


Erkend RESCERT installateurs.


Garantie – De garantie die u aangeboden wordt is de garantie die de producten voorschrijven.


Betwisting – In geval van eventuele schade bij installatie of betwisting over de werking van de installatie, zal er een externe verworven worden om het geschil uit te klaren.

 

Het plaatsing van een bestelling  betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Privacybeleid

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Luxwood BVBA (verantwoordelijke Jonas De Baere), met maatschappelijke zetel te Sinaai, Hemelsbreedte, 9112 Sinaai met ondernemingsnummer BE0541383724.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten of levering:

·    Naam

·    E-mailadres

·    Telefoon

·    Adres

·    Uw bericht
 

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft enkel als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

Nieuwsbrieven

Daarnaast geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening.

U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om Uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.
 

Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens NOOIT meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals onze IT –consultant, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, vindt u hierboven terug.

Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

bottom of page